Bibliografie

A.R.A. Brussel = Algemeen Rijksarchief te Brussel
The Oxford English Dictionary, Volume IV, Clarendon Press, Oxford, 1989.
Leenwoordenboek - De invloed van andere talen op het Nederlands, Nicoline van der Sijs, Standaard Uitgeverij, Antwerpen, 1996.
Etymologisch Woordenboek - Waar komen onze woorden vandaan ?  J. de Vries en F. de Tolle-naere, Prisma Handwoordenboek, uitgev. B.V. Het Spectrum, 1983.
Woordenboek Middelnederlands, W.J.J. Pijnenburg, J. J. van de Voort van der Kleij, B.V. Het Spectrum, 1984.

Conclusies

Al kunnen we niets uitsluiten, toch zijn er op dit ogenblik geen echte aanwijzingen voor verwantschap aan de elders beschreven Duitse familie van Dun (-van Dünne-von Daun) en de Duits-Belgische familie d' Aspremont-van Dun
Wél staat het o.i. vast dat de van Dun's uit onze twee stamboomboeken afkomstig zijn van een plaats met de Keltische naam "DUN".

Taalverwantschap in de namen van de GRAVEN von Dun - von D(h)aun

Opzettelijk hebben we tot hiertoe geen gewag gemaakt van de naamverwantschap met het geslacht Dhaun.Dit deden we om deze fascinerende naamgelijkenis speciaal in het licht te stellen.Tevens vinden we hier een unieke illustratie van wat we reeds elders hebben uiteengezet.
Hoe dan ook, de hierna volgende informatie zal ons ontegenzeglijk leiden naar de oorsprong en de betekenis van onze naam.
van DUN-namen in dit geslacht treffen we aan bij

Eliminatie van een aantal "DUN" namen

Familienamen ontstonden in ons taalgebied op zeer verschillende manieren :afgeleid van de voornaam van vader, van de fysionomie, een fysische eigenschap, een mentale eigenschap, een karaktertrek, een leefwijze, beroep, functie, vegetatie, plaats van herkomst enz.Wanneer we ons hierop baseren, kunnen we door eliminatie de verwantschap nagaan tussen de hiervoor opgesomde "Dun"-namen.
We kunnen alzo stellen

Verwarring met schrijfwijzen

Doordat er vóór de 18de eeuw weinig eenvormigheid bestond in de schrijfwijze, en men de namen vaak schreef zoals men ze hoorde, ontstonden er heel wat verschillen.
Daarbij komt dat niet iedereen een duidelijk geschrift had.Dit is minder belangrijk bij samengestelde namen, daar men hier vlugger een verband kan leggen.  Bij een zo korte naam als de onze levert het echter dikwijls heel wat verwarring op.

Familienamen met "DUN"

Wanneer we familienamen opzoeken die het woord "DUN", of een samenstelling of aanverwant ervan bevatten, dan stoten we op meer dan 25 (!) verschillende vormen van loutere Dun-namen, met daarnaast nog heel wat samengestelde namen met "Dun".

Hiervan heeft slechts een kleine hoeveelheid te maken met onze familienaam, nl. van Dun, van Dunne, van Dunné,  van Dune en de Duno

enkelvoudige "Dun"-namen

UITEINDELIJKE BEVESTIGING van de betekenis van onze naam

Zoals elke naamgenoot reeds meermalen zal ondervonden hebben, zorgt onze op het eerste gezicht eenvoudige naam geregeld voor heel wat verwarring. Wanneer we ons met onze naam "Van Dun" voorstellen gebeurt het regelmatig dat hij ofwel niet verstaan wordt, ofwel verkeerd begrepen. Dit is niet alleen nu het geval, maar is dat in het verleden waarschijnlijk nog veel meer geweest.