Plaatsnamen en Straatnamen met Onze Naam (H2)

Voorafgaandelijk willen we erop wijzen dat we hier enkel de plaatsen behandelen waarvan we weten dat de naam rechtstreeks verband houdt met onze familie.

1. “hertgang” Dun

       nu een gehucht van de gemeente Hilvarenbeek

 • De hertgang Dun  ligt volop in de Brabantse Kempen; deze strekt zich immers uit van de vroegere Meierij van 's Hertogenbosch tot de hele Brabantse en aangrenzende Belgische zandvlakte. Volgens sommige auteurs toont het deel van de Kempen waartoe de omgeving van Dun behoort, als geen enkel ander deel de oerelementen van het Brabantse landschap. Hierbij zou het gebied van “de Utrecht”, waarin Dun gelegen is, gezien worden als een voorbeeld van esthetisch geslaagde ontginning.

                                                                                                                                                                             Op het bovenstaand kaartje, waarop het gehucht Dun met rode pijl werd aangeduid, ziet men zeer goed de ligging.

 • De streek waarin het gehucht Dun zich bevindt, heet nu officieel "Het landgoed De Utrecht". Tussen 1898 en 1940 kocht deze verzekeringsmaatschappij, die later haar naam veranderde in "AMEV", zo maar eventjes meer dan 2.500 ha landgoed aan, als zekere belegging voor haar kapitaal.  Hiervan bleven 200 ha bewaard als zuiver natuurgebied. De honderden bezoekers, die er op een zonnige dag wandelen of fietsen, kunnen er volop genieten van een groene long die, ver van alle jachtigheid en gemotoriseerd verkeer, een letterlijke verademing betekent, en die de mensen tot rust brengt. De weinige huisjes die zich nog op de Dunse Dijk bevinden, alsook de hoeve-gebouwen van "De Bockenreyder", doen ons dromen van een wereld waarin de mens nog kon genieten van de eenvoudige schoonheid van de natuur.  Men zou er waarachtig lyrisch van worden.  Al zal de werkelijkheid eeuwen geleden er wel niet zo idyllisch hebben uitgezien.
 • De vennen aan het einde van de Dunse Dijk zijn een streling voor het oog, vooral wanneer men ziet hoe de zonnestralen weerspiegeld worden in het wateroppervlak, terwijl men omringd wordt door een symfonisch vogelorkest. Al hebben wijzelf hieraan geen enkele verdienste, toch menen we dat we zonder meer fier kunnen zijn op dit ongerept bewaard natuurgebied, waaraan we onze naam zouden ontlenen, óf dat zijn naam heeft meegekregen van een van onze voorouders.
 • De Dunse Dijk én Omgeving zijn een eeuwenoud gebied én een uniek oord van ongerepte natuur. Spijtig genoeg kunnen foto's onmogelijk deze unieke wereld weergeven zoals ze in werkelijkheid is.  Toch hebben we eraan gehouden hier en aantal foto’s te plaatsen die daarvan een idee moeten geven.                                                                         
 • Het staat wel vast dat ook de vroegere bewoners op hun rust gesteld waren : toen een goede 100 jaar geleden plannen werden gemaakt om een baan aan te leggen van Reusel naar Hilvarenbeek, over de Dunse Dijk, was er hiervoor weinig animo. Waarschijnlijk had men reeds genoeg overlast gehad van het vrachtvervoer dat reeds vanaf de jaren 1600 plaats had vanuit Luik, over Maastricht, Lommel en Dun naar Breda. Door deze weigerachtige houding bleef de latere bevolking wellicht gespaard van nog meer verkeersdrukte.
 • Het is niet onmogelijk dat de aanwezigheid van de "Bokkenrijdersbenden, die in de 18de eeuw voor nogal wat opschudding zorgden, en waaraan de huidige afspanning haar naam ontleent, niet vreemd was aan die houding. Alhoewel deze roversbenden hoofdzakelijk in Zuid-Limburg actief waren, lag het voor de hand dat zij gebruik maakten van de gemakkelijke verbindingswegen en tot in de noordelijk gelegen streek gesignaleerd werden, zodat de bewoners van de Dunse dijk waarschijnlijk niet erg gesteld waren op de mogelijke "weldaden" van een druk verkeer.

De oudste gekende akte waarin er sprake is van de plaats DUN zou dateren van 1431 en heeft betrekking op "een hoeve te Dunne opten Eertganc, ... gelegen naast ... en het goed van Hendrick van Dunne". In 1435 is er sprake van het leengoed 't Dunne, terwijl in een akte van 1485 de streek betiteld wordt als "Dun". Toch moet de regio reeds veel eerder bewoond geweest zijn. Vooreerst ligt ze aan de grafheuvelroute, met grafheuvels uit de Bronstijd (+/- 1650 tot ca. 1000 jaar vóór Christus).  Verder zijn er in het nabijgelegen Esbeek archeologische voorwerpen gevonden die respectievelijk dateren van 10.000, 6.000 en 3.000 jaar geleden (!), alsook uit de Romeinse tijd. Gelet op de eerder gemelde handelsroute is het niet ondenkbaar dat het gehucht Dun lag aan een 3.000 jaar oude internationale handelsweg vanuit Marseille, over Luik, Maastricht en Breda naar Engeland.
Het gebied, dat nu slechts zeer schaars bevolkt is, moet vroeger rijkelijk bewoond geweest zijn. In 1657 zouden er slechts 2 gezinnen gewoond hebben. Tussen 1860 en 1890 werd het bevolkingsregister van Esbeek en Dun zelfs opgesplitst. Heel wat huizen brandden echter af en werden niet meer heropgebouwd; andere werden afgebroken nadat ze bouwvallig geworden waren. De armoedige huisjes die er vroeger stonden, zijn nu allemaal verdwenen. De woningen die er nu staan, zijn gerestaureerd en eigenlijk niet meer te vergelijken met de vroegere.

 • de Dunse Dijk : de naam “dijk” zou duiden op het feit dat het hier een verhoogde weg betreft die een rivier (de Reusel) kruist. Hij zou heraangelegd zijn tussen 1788 en 1790, als deel van de Bredasche Baan” tussen Hilvarenbeek en Lommel, waar deze baan aansloot op de “Luiksche steenweg”. 
 • de Dunse Brug : gelegen over de Reusel, waarvan hierboven sprake.
 • de Dunse Bergen : genoemd naar de “vrij hoge” zandverstuivingsrug waarvan er nog veel restanten zouden overgebleven zijn (cfr. Beekse Bergen; en in België : Lilse Bergen); de naam Dun hier afleiden uit (zand)duin, zoals gemakshalve veel wordt gedaan, gaat o.i. te ver, en zou a.h.w. een unicum zijn in het Nederlandse taalgebied.  In de huidige naametymologie wordt op dit ogenblik trouwens bijna algemeen aanvaardt dat het woord 'duin' is afgeleid van het Keltische woord 'dun' en niet omgekeerd, zoals tot een decennium geleden nog geponeerd werd.       In het hoofdstuk over onze naambetekenis komen we hier uitgebreid op terug

Op het hiernavolgende streekplan kan U duidelijk onderscheiden :

2.  't Dun  te Oirschot (Nl)

 • Door de aankoop door een van onze voorouders, in de 16de eeuw, van een aanzienlijk stuk grond in de gemeente Oirschot ontstond daar deze plaatsnaam.
 • Op dit ogenblik is het de naam van de straat die door dit grondstuk loopt, gelegen aan de overzijde van het Margrietkanaal.
 • Aan weerszijden van deze straat, waarin slechts een summiere bebouwing is liggen weiden en velden. Cfr de foto's (genomen in maart 2011).

 
                                                             

3.  Frans Van Dun-laan te Wilrijk

         nu een deelgemeente van Antwerpen

In 1980 werd in Wilrijk het gedeelte van de Krijgsbaan, gelegen tussen de Prins Boudewijnlaan en de Vredebaan (Mortsel), uit erkentelijkheid, naar onze naamgenoot Frans Van Dun (1882-1960) genoemd.                                                                                Tussen 1921 en 1959 was Frans Van Dun gedurende meer dan 37 jaar onafgebroken lid van de gemeenteraad van Wilrijk. Hij was  gedurende 2 jaar burgemeester en gedurende een 12-tal jaren schepen van deze gemeente, die nu deel uitmaakt van groot-Antwerpen. Op 30 januari 1959 werd hem door de gemeenteraad de titel toegekend van ereschepen van Wilrijk. In hoofdstuk 14 komen we uitgebreid terug op deze naamgenoot, die een zeer sterk sociaal bewogen figuur was.
                                                   

4.  Vandon Street / Vandon Passage / Vandon House Hotel / Vandon Court

alle nabij Buckingham Palace in Londen. Hieronder vooreerst het huidige stratenplan van Londen, daaronder de naamborden van de vermelde plaatsen. Voor foto's van deze plaatsen: zie het hoofdstuk over Cornelius van Dunne.

Op bladzijde 326 van het boek “The Streets of London” vonden we de bevestiging van wat ons aanvankelijk een zeer sterk vermoeden leek.De tekst luidt als volgt :  “Vandon Street SW1 (Cit. West.) : Cornelius Vandon or Van Dun, 16th-century yeoman of the guard, founded almshouses for eight poor  women in Petty France, to which  Vandon Passage connects.”               
Toen onze naamgenoot, Cornelius van Dun (1483-1577), deze armenhuizen in 1572 op die plaats liet bouwen, bevond men zich aldaar in de buitenwijken van de stad Londen.De plaats is gelegen nabij St. Jamespark, waar Hendrik VIII in 1532 een hertenpark liet aanleggen en een jachtverblijf (St. James Palace) liet bouwen.In de nabijheid ervan liggen nu Buckingham Palace, gebouwd in de 19de eeuw, en het moderne torengebouw van New Scotland Yard.
Aan de bouw van deze armenhuizen was er ook een “stichting” verbonden, die bij het overlijden van Cornelius overging naar andere beheerders. Zij voorzag in het levensonderhoud van de weduwen die in deze huizen werden ondergebracht. De stichting zelf verdween tijdens de 19de eeuw; de vervallen gebouwen werden in 1859 afgebroken.  (In hoofdstuk 8 komen we hier uitgebreid op terug) .
Daarnaast liet Cornelius nog andere huizen bouwen op de nabijgelegen St. Ermins Hill, waar nu het St. Ermins Hotel staat, in Caxton-Street.

 • De Vandon Passage geeft uit op de Vandon Street.
 • In de Vandon Street bevindt zich ook het Vandon House Hotel. Dit gebouw is van veel latere datum.  De naam ervan schijnt gewoon afgeleid van de naam van de straat waarin dat gebouw zich bevindt. Oorspronkelijk heette het VANDON House. Voor, tijdens en onmiddellijk na de tweede wereldoorlog was er het administratief en onderwijsgedeelte ondergebracht van de afdeling "Oosterse en Afrikaanse studies" van de London University. Daarna werd het omgebouwd tot het VANDON House Hotel en geregistreerd als een liefdadigheidsinstelling.Het behoort nu tot een reeks hotels die door The Salvation Army (Het Leger des Heils) worden uitgebaat. Hierdoor komt het dat dit hotel in geen enkele toeristische gids wordt vermeld. In het hotel, dat 35 kamers telt, mag er niet gerookt worden, ook niet op de kamers, en het is er verboden alcohol te verbruiken of binnen te brengen.

Thema

Regio