Eliminatie van een aantal "DUN" namen

Familienamen ontstonden in ons taalgebied op zeer verschillende manieren :afgeleid van de voornaam van vader, van de fysionomie, een fysische eigenschap, een mentale eigenschap, een karaktertrek, een leefwijze, beroep, functie, vegetatie, plaats van herkomst enz.Wanneer we ons hierop baseren, kunnen we door eliminatie de verwantschap nagaan tussen de hiervoor opgesomde "Dun"-namen.
We kunnen alzo stellen

Samengestelden

dat samengestelde "DUN"-namen niet onmiddellijk in aanmerking komen voor verwantschap met onze naamZe zijn immers van een totaal andere soort, en het is niet waarschijnlijk dat ze door naamverkorting aanleiding hebben kunnen geven tot het ontstaan van een niet-samengestelde "DUN"-naam; ook het omgekeerde, de overschakeling van een "DUN"-naam naar een samengestelde naam, lijkt ons niet relevant.

Persoons kenmerken

dat een of andere eigenschap (in casu een mager voorkomen) normalerwijze NIET ten grondslag aan ónze naam kan liggen.In dit geval zou de naam immers

  • hetzij moeten voorafgegaan worden door een bepalend lidwoord, al dan niet met  een verbuigings-n ; cf. : de(n) Korte(n), de(n) Langhe(n), de Cleyn, de(n) Grote(n),  de(n) Gryse(n), de Swert, de(n) Dunne(n) ...
  • hetzij op zichzelf moeten voorkomen cfr. : Krom, Baerdeman, Blondel, Holvoet,  Eenooghe, Dun, Duns ...

Landschaps kenmerken

dat een toponymische (landschaps-) eigenschap evenmin aan de basis van onze naam kan liggen

a.  Op taalkundig gebied :

    Normaal moet er dan een bepalend lidwoord, al dan niet verbogen, aan de naam    voorafgaan;    cf. van de Ven, Vanderplas, van den Berg, van den Heuvel, van den Bosch, van de    Woude, van den Dune(n), van der Dune(n), van den Duine(n), van der    Duyne(n), van der Duijne(n).

b. Op geografisch gebied :

  • Hier zien we dat, op gebied van toponymie, de duinen in onze regio ver te  zoeken zijn; de meest nabije "echte" duinen bevinden zich op de "Drunense   heide", 50 km verder naar het noorden, in een gebied dat in de prehistorie aan zee  lag.
  •  In de echte "duinstreken", hetzij aan de kust, hetzij in vroegere kustgebieden in   het huidige binnenland, vinden we nergens "van Dun"-namen.

Stamvader van Dunne

Het staat vast dat er bij de +/- 10.000 van Dun-naamgenoten waarvan we zeker zijn  dat zij een van Dunne als stamvader hebben er geen interferentie bestaat van  gelijksoortige namen.
Naast van Dunne, van Dunné en van Dun zijn er tot nu toe geen afwijkende  naamgevingen gevonden, wanneer we althans rekening houden met de eerder  aangehaalde schrijfvarianten (v in plaats van u & leesteken op de u of de n). Daarbij stellen we vast dat de families met de naam van Dune(n) in de 14de tot  de 18de eeuw bijna uitsluitend boven de grote rivieren worden aangetroffen. Dit maakt het voor ons een stuk gemakkelijker om een onomstotelijke verwantschap vast te stellen, uiteraard ook steunend op genealogische gegevens.
Anderzijds beschikken we, praktisch, over geen gegevens betreffende onze  naam vóór 1340, enkele geïsoleerde gevallen niet te na gesproken.
Verder wijst alles erop dat een aantal varianten eigenlijk hun oorsprong vinden  in een volgens de regio veranderende uitspraak van onze naam : zo lijkt het dat  de namen van Deun, van Duin(en), van Duijn(en), van Duyn(en),  en zelfs  van Duven, in een vroegere periode afkomstig zijn van van Dun.
Hierbij kunnen we eveneens stellen dat deze naamsverandering zich NIET  heeft voorgedaan in de tegengestelde richting. Nergens zien we een omzetting van de bovengenoemde namen in van Dun.

Thema