Bibliografie

A.R.A. Brussel = Algemeen Rijksarchief te Brussel
The Oxford English Dictionary, Volume IV, Clarendon Press, Oxford, 1989.
Leenwoordenboek - De invloed van andere talen op het Nederlands, Nicoline van der Sijs, Standaard Uitgeverij, Antwerpen, 1996.
Etymologisch Woordenboek - Waar komen onze woorden vandaan ?  J. de Vries en F. de Tolle-naere, Prisma Handwoordenboek, uitgev. B.V. Het Spectrum, 1983.
Woordenboek Middelnederlands, W.J.J. Pijnenburg, J. J. van de Voort van der Kleij, B.V. Het Spectrum, 1984.
Toponomisch Woordenboek van België, Nederland, Luxemburg, Noord-Frankrijk en West-Duitsland vóór 1226, Maurits Gysseling, 1960.
Verklarend Woordenboek van de Familienamen in België en Noord-Frankrijk, Frans Debrabandere, Gemeentekrediet, Brussel, 1993.
Het Archief der Abdij St. Mariënhorst te Hunnepe, 's Gravenhage 1931, Reg. 267. - Rijksarchief in Overijse.  Algemeen Rijksarchief Brussel, A/511/11.
Bronnen voor de geschiedenis der dagvaarten van de Staten en Steden van Holland voor 1544,Deel I : 1276-1433. Bewerkt door W. Prevenier en J.G. Smit, 's Gravenhage - (Martinus Nijhoff ) Rijksarchief - Den Haag - Leeszaal.
Repertorium op de leenregisters van de leen- en hofhorige goederen van de Proosabdij vanSt. Lebrunus te Deventer, 1408-1809, Dr. Albertus Jans Mensema, Zwolle 1988, Deel I, nrs 1-151. Rijksarchief in Overijssel.  Algemeen Rijksarchief Brussel, C4/308/5,1.
Balije van Utrecht der Johannietenorde, Utrecht 1975, p. 60.  A.R.A. Brussel, C4/133/1.
Rijksarchief Gelderland.  Het Archief van de Commanderij van St. Jan te Arnhem. Dr. J. Loeff,‘s Gravenhage 1950, Regestenlijst 489a en 509.  A.R.A. Brussel A/702 en idem 8B/4950.
Archieven van de Staten van Holland en de hen opgevolgde gewestelijke besturen. - Eerste Deel - vóór 1572, Dr. P.A. Meilinck, Den Haag 1929 - Reg. 481 (p. 411).  A.R.A. Brussel.
Catalogus van het Archief der Staten van Utrecht, 1375-1813, Utrecht 1915. Rijksarchief van Utrecht, p. 80 - Reg. 160.  A.R.A. Brussel A/416.
Catalogus van de Archieven van de Heeren van Montfoort, Utrecht 1920, p. 25 - Reg. 93.
Het Oud-Archief van de gemeente Zutphen, Eerste Stuk.  Rijksarchief in Brabant, Reg. 2559.  A.R.A. Brussel A/7438.
Inventaris van het Archief van het Huis Oldshagedorp te Vollenhove, 1262-1862, Deel II, Zwolle,1977.  A.R.A. Brussel, C4/308/2,2.
Inventaris van het Archief van het Kruisherenklooster te Maastricht, 1438 - 1796, Rijksarchief in Limburg.  A.R.A. Brussel, C4/131.
Inventaris van het Archief van het Klooster De Beyart te Maastricht, 1485-1790, Maastricht 1984.   Rijksarchief in Limburg.  A.R.A. Brussel, C4/131.
Inventaris van het familiearchief Bicker, Dr. I.H. Van Eegha, Amsterdam, 1956.  A.R.A. Brussel.
Gids voor de studie van Reformatie, Contra-Reformatie en Katholieke Herleving in Utrecht, 1500-1700, Dr. H.J. Kollen.  A.R.A. Brussel, 4C/195B.
Archieven van de Kerken,  Deel II, Regesten uit de Archieven van de Sint Pancriskerk, Reg.2507.A.R.A. Brussel, A510/19.
Inventaris van het Archief van het Kapittel ten Dom te Utrecht, Aanvullingen en verbeteringen,'s Gravenhage, 1981.  A.R.A. Brussel, 510/23.
Culturele Geschiedenis van Vlaanderen, Deel 8, Literatuur, Uitgev. Baart pvba, Deurne 1983.
C. Wampach, Urkunden ... IV; 228/III 232 et 233, Monasticon Belge, Tome V, Province de Luxembourg.
Sceaux Armoriés des Pays-Bas et des Pays Avoisinants : Belgique - Royaume des Pays-Bas -Luxembourg - Allemagne - France, Bruxelles, 1897.
Bibliotheca familiarum nobilium, O. Gundlach, 1897.
Inventaire de la Ville de Strasbourg antérieur à 1790, Série III.
Het Archief van het Kasteel Rechteren, 's Gravenhage, 1941.
Catalogus van het Archief der Heeren van Montfoort, Utrecht 1920, p. 29 - Reg. 124, p. 45 - Reg 226, p. 214 - Reg. 661, p. 230 - Reg. 86, p. 230 - Reg.745.  A.R.A. Brussel 477/a.
Inventaris van het Archief van het Klooster der Kruisheren te Roermond. Maastricht 1973.  Rijksarchief in Limburg - p. 100 - Reg. 8 + 9.  A.R.A. Brussel C4/131.
Inventaire des Archives de la ville de Strasbourg, Série IV, Première Partie, Strasbourg 1980, Registre.
Archieven der Ridderlijke Duitsche Orde, Balie van Utrecht, Utrecht, 1870, N° 441, 509 en 520. A.R.A. Brussel, A/8067/2.
Jaarboek, Centraal Bureau voor Genealogie, Jaarverslag 1993, deel 48, drukkerij Zuidam & Zonen, ‘s Gravenhage, 1994.
Meyers Enzyklopädisches Lexikon.
Neue Deutsche Biographie, herausgegeben von der historischen Kommission bei der Baeyrischen Akademie der Wissenschaften, Bürklein - Ditmar, Edit. Duncker & Humblot, Berlin.
Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo-Americana, Tomo XVII, Barcelona, Edit. Hijos deJ. Espasa, Barcelona.
Wappenbilder Lexikon, Battenberg Verlag, München.
Armorial Général de J.B. Rietstap, Supplément T. II.
Manuel d' Histoire, de Généalogie et de Chronologie de tous les États du Globe. Depuis les temps les plus reculés jusqu 'à nos jours, A.M.H.J. Stokvis, Tome trois, n.v. B.M. Israël, 1966.
De Kastelen van de Loire, éd. Leconte, Blois, 1995.
J'ai nom Jeanne la Pucelle, Régine Pernoud, Gallimard, 1994.
Jeanne d' Arc, Régine Pernoud, Collection Pluriel.

BIBLIOGRAFIE van het artikel "UITEINDELIJKE BEVESTIGING v/d BETEKENIS van onze NAAM

(1)Volgens de gegevens van familienaam.be (website i.s.m. Dr.Ann Marynissen (Univ.Keulen) en Paul Bijnens) waren er  588 van Dun’s genoteerd in het rijksregister van 1998, terwijl de  Familienamendatabank van het Meertens Instituut (Centraal bureau voor genealogie) te Amsterdam in 2007 in Nederland volgende cijfers geeft: 26 personen  met de  naam Dun, 67 met de naam van Dunné en 1475 met de naam van Dun.  Voor België beschikken we nog over de gegevens in “Dictionnaire des noms de Famille en Belgique romane et dans les régions limitrophes” (Jules Herbillon et Jean Germai Crédit Communal, Groeninghe, drukkerij Courtrai, Bruxelles 1996.p.1148) – hier vermeld men in 1996: 124 van Dun’s en 386 Van Dun’s {samen 502 naamgenoten}in ons land.
(2) De Goirlese Familie VAN DUN 1340-2000, Jef van Gils en Ton van Dun, uitg..Pirola Schoorl, sept.2013 en De Alphense en Dunse Familie VAN DUN, Ton van Dun, uitg. Pirola Schoorl, Ulvenhout december 2015.
(3) (Fonny van Dun, Het eerste Dunboek, 2001, hfdst.5 Oorsprong, Betekenis en Verwantschap van onze Naam, hfdst.6 Dun-plaatsen, Oorsprong en Verspreiding.
(4) Woordenboek van de familienamen in België en Noord-Frankrijk. Grondig herziene en vermeerderde uitgave. Dr. Frans De Brabandere. Uitg. L.J Veen Amsterdam/Antwerpen, 2003, p.414.
(5) Woordenboek van de familienamen in België en Noord-Frankrijk. Grondig herziene en vermeerderde uitgave. Dr. Frans De Brabandere. Uitg. L.J Veen Amsterdam/Antwerpen, 2003, p.412

  • Patr.  Patr.= Patroniem: vadersnaam, familienaam ontstaan uit een mannelijke voornaam; Germ. = Germaans
  • MORLET I = M.-TH. MORLET, Les noms de personne sur le territoire de l’ancienne Gaule du VIe au XIIe   siècle. I. Les noms issus du germanique continental et les créations gallo-germaniques, Paris, 1968.
  • VERKEST= R.M.VERKEST, Anthroponymische studie aan de hand van de Brugse stadsrekeningen van 1298-1303, lic.verh.Leuven,1949. VN,Vn = Voornaam  PlN = Plaatsnaam             Bg.(DF III) = Brugge (DF K.
  • DE FLOU, Woordenboek der Toponymie van Westelijk Vlaanderen, 18 dln., Gent, 1914-38.)
  • Ip.  (BEELE) = Ieper (W. BEELE, Studie van de Ieperse persoonsnamen uit de stads- en baljuwsrekeningen 1250-1400, 1975.

(6) zoals men dit nu kan terugvinden op internet onder www.naamkunde.net/wp-content/uploads/2010/01/WZF- De Brabandere.pdf, en dit op-blz.92: Dun, van: PlN Dun in Hilvarenbeek (NB). 1223 Godefridus de Dun, Hilvarenbeek; ± 1370 Jan van Dunne, Goirle (med. F. van Dun, Zwijndrecht).
(7) Nicoline  van der Sijs, Leenwoordenboek. De invloed van andere talen op het Nederlands,Sdu Uitgevers, Den Haag 1996, Standaard Uitgevrij, Antwerpen 1996, 3de druk 1997,p.78
(8) idem, p.77
(9) idem, p.314
(10) Nicoline van der Sijs, Leenwoordenboek. De invloed van andere talen op het Nederlands,Sdu Uitgevers, Den Haag 1996, Standaard Uitgevrij, Antwerpen 1996, 3de druk 1997, p.412.
(11) P.A.F. Van Veen en Nicoline van der Sijs. Etymologisch Woordenboek.De herkomst van onze namen. Van Dale Lexicografie. Utrecht/Antwerpen, 1997, 1e druk 1989.
(12) Zie de tekst van de hoofdstukken 5 en 6 van mijn “Het eerste Dunboek”, Fonny van Dun, 2001.
(13) Aan de universiteit van Utrecht is er nu een officieel geregistreerde baccelor opleiding onder de naam “Keltische talen en cultuur”.
(14) Lauran Toorians, Kelten aan de Nederlandse kust. Noordzeegermaans begon met Noordzeekeltisch. Artikel in Spiegel Historiael, jrg.36, nr.3, maart 2001, p.112-117.
(15) De etymologie van Dorestad, Keltisch en Germaans. Lauran Toorians. ref.: igitur-archive-library-uu.nl/sabine/ 2011-1118-200544/JOUT_2005_01_2.pdf
(16) F.Claes S.J. artikel “De naam van de stad Diest is evenals die van de rivier de Demer reeds van voor- Germaanse, vermoedelijk van Keltisch oorsprong. Ref: www.oostbrabant.org/ Tijdschriften/ Oost-brabant/ 1979-1/div.9.html.
(17) Woordenboek van de familienamen in België en Noord-Frankrijk. Grondig herziene en vermeerderde uitgave. Dr. Frans De Brabandere. Uitg. L.J Veen Amsterdam/Antwerpen, 2003, p.11.
(18) Fonny van Dun, Oorsprong, Betekenis en Verwantschap van onze Naam, hfdst.5, alsook      Dun-plaatsen, Oorsprong en Verspreiding, hfdst.6, beide  in: Het eerste Dunboek, 2001.
(19) Nieuwe zoektocht naar de betekenis van de naam Antwerpen en de vroegste geschiedenis van de Antwerpenaars, Alfred Machiels, Rumst 2007, p.41-43.
(20) Nieuwe zoektocht naar de betekenis van de naam Antwerpen en de vroegste geschiedenis van de Antwerpenaars, Alfred Machiels, Rumst 2007, p.59,60.
(21) Dr.Leo Verhart: Conservator Rijksmuseum van Oudheden, Collectie Nede

Thema